ผอ.พศจ.นครสวรรค์รายงานตัว ผวจ.นครสวรรค์ รับนโยบายฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น   นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์มอบให้ นายอภิสรรค์  สง่าศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานประชุมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  หมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ  ห้องประชุม 202 เป้าหมายตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ด้านปริมาณ ร้อยละ 85 สืบเนื่องจากในเขตเทศบาลและอำเภอเมืองนครสวรรค์โดยภาพรวมยังไม่ถึงร้อยละ 80 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ จึงดำเนินการติดตามเร่งรัดทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยมีการตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ขอความร่วมมือนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ช่วยกันดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมายต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการฯ

1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

2. เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับประชาชนในประเทศ

3. เพื่อให้ประชาชนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

4. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างความตระหนัก รักและเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศอย่างมั่นคง

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2016 เวลา 09:34)