ออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. พระครูใบฎีกาพหล ฐิตญาโณ เจ้าอาวาสวัดบ่อทอง ประธานสงฆ์ ให้ศีลและพิจารณาผ้าป่า ก่อนเริ่มโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่าชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ จังหวัดนครสวรรค์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดบ่อทอง ต.นาขอม อ.ไพศาลีจ.นครสวรรค์ โดยการนำบริการตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานในระดับจังหวัด ไปให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการลดภาระเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย การเดินทาง อำนวยความสะดวก รวมถึงการรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปแก้ไข ให้ความช่วยเหลือ ตรงกับความต้องการ ต่อไป

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้พบปะพูดคุยกับพี่

น้องประชาชน ชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานให้กับข้าราชการ

ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น โดยให้ทุกคนได้รัวมกันนำหลักคำสอน พระบรมราโชวาทและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และหลักธรรมในพุทธศาสนา คือหลัก ศีล 5 ไปยึดถือปฎิบัติในการทำงาน การดำเนินชีวิต พร้อมความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดในช่วงฤดูหนาวนี้ และในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ที่จะมาถึงขอให้ระมัดระวังการและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง ฯลฯ ในกิจกรรมดังกล่าว ได้มีการมอบเงินสนับสนุน สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบความ

เดือดร้อน ประกอบด้วย

-สำนักงานเหล่าหาชาดจังหวัดนครสวรรค์และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์ มอบถุงธารน้ำใจ จำนวน 150 ชุด

-บ้านพักเด็กและคนชราฯ มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบความเดือดร้อน จำนวน 5 รายๆละ

1,000 บาท

-สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ มอบเงินจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระ

ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จำนวน 10 รายๆละ 1,000 บาท

-ธกส.มอบเงินตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าว ให้เกษตรกรในพื้นที่ จำนวน

1 ราย ฯลฯ ในการนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

นครสวรรค์ ประกอบด้วยนายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดนครสวรรค์ นายมาโนช เลาธนไพบูลย์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางสายฝน วะรินทร์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางพัชรีวรรณ พรหมจักร์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมแจกหนังสือปุริมัตถี รณรงค์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 เชิงคุณภาพแก่ผู้มาร่วมงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดี