คณะสงฆ์ภาค 4 ประชุมขับเคลื่อนศีล 5

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

วันที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น.ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พุทธอุทยานนครสวรรค์ พระธรรมรัตนดิลก จัดประชุมพระสังฆาธิการภาค 4 และกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 (เชิงคุณภาพ)ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ทั้งนี้ พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆราวาส ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในภาค 4 ประกอบด้วย  นครสวรรค์ (นายสมเกียรติ เกิดอินทร์)เพชรบูรณ์ (นายอัครชัย ได้ผลธัญญา)พิจิตร (นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา)และกำแพงเพชร (นายสุรพล กรีถาวร)ร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมกันพิจารณาขับเคลื่อนงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 เชิงคุณภาพ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน ในภาค 4 จะต้องทำได้เชิงปริมาณ  ร้อยละ 80  ภายในปี 2560 มุ่งหวังให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ เกิดความสันติสุขในสังคม  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

มาโนช  ข่าว/ภาพ