ขับเคลื่อนตัวชี้วัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องอัมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ปิ่นเกล้า เขตบางพลัด กทม.พันตำรวจโทพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นมีผู้เข้าอบรมฯ ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ผู้ดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด จังหวัดละ 1 คน รวมข้าราชการส่วนกลางและภูมิภาคเข้าอบรม จำนวน 180 คน  ในการนี้ นายสนธยา เสนเอี่ยม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รายงานว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)ปี พ.ศ.2557หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเพื่อปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 และในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบกับแนวทางการประเมินส่วนราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน โดยมอบให้สำนักงาน ก.พ.ร.จัดทำแบบประเมินส่วนราชการ นั้น

การจัดการอบรมฯ วันนี้เพื่อ

1. เป็นการถ่ายทอดกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัด)สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2560 แนะนำวิธีการและเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงระยะเวลาของการจัดเก็บข้อมูลที่ขอรับสนับสนุนจากส่วนภูมิภาค

2. เพื่อให้บุคลากรทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคได้รับทราบ ทำความเข้าใจถึงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัด) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2560

3. เพื่อให้บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องและรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ

4. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงานเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการทำงานเป็นทีม

5.เพื่อให้บุคลากรส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคมีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนคติ แสดงความคิดเห็นในองค์ความรู้ต่างๆที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านตัวชี้วัด

นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน ขับเคลื่อนให้สำเร็จ ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ต่อจากนั้นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายให้ความรู้ เชื่อว่าการจัดอบรมครั้งนี้ เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพเป็นอย่างดี.

มาโนช  ข่าว/ภาพ.

 


แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 09 มีนาคม 2017 เวลา 13:41)