โครงการบัวแก้วสัญจร

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันพุธที่ 19 เมษายน  2560 เวลา 13.30  น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  ในโอกาสพิธีเปิดโครงการบัวแก้วสัญจร ณ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ การเปิดมุมมองโลกทัศน์งานด้านต่างประเทศให้กว้างไกล การติดต่อสื่อสารประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศของส่วนราชการ ตลอดจนการรับฟังแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับส่วนราชการต่างๆในจังหวัด

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ มอบนางจรรยา รัตนเลขา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษและนายศิริพงษ์ ทับสิน นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้ารับฟัง ทั้งนี้หน่วยงานเรามีความจำเป็นต้องรับทราบความเคลื่อนไหว เพราะมีพระสงฆ์เดินทางไปต่างประเทศ และพระจากต่างประเทศที่เข้ามาในพื้นที่นครสวรรค์ จึงมีความจำเป็นมาก