ประชุมสงฆ์ภาค 4 ที่นครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค 4 จัดประชุมพระสังฆาธิการนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตรและเพชรบูรณ์ ที่วัดนครสวรรค์ เดิมกำหนดนัดประชุมวันที่ 27 เมษายน แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนจึงเลื่อนมาประชุมวันนี้ ในการนี้ นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางจรรยา รัตนเลขา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุม รับฟังนโยบาย ทั้งนี้ จัดให้มีการสรงน้ำเจ้าคณะภาค 4 ขอพรตามประเพณีสงกรานต์

จรรยา ข่าว/สุขจิต ภาพ