สมเกียรติ ตรวจราชการจังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตรงกับแรม ๒ ค่ำ เดือน ๙ เวลา ๑๐.๔๕ น.นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ และข้าราชการ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ มีข้าราฃการ ๙ คน ลูกจ้าง ๓ คน ท่านผู้ตรวจฯ กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้มาเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ นำนโยบายของพันตำรวจโทพงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์ มาแจ้งทบทวนอีกครั้ง  การติดตามงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ งานโรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ งานการจัดทำบัญชีการเงินของวัด ในการทำงานให้ยึดระเบียบกฎหมาย ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ หลังจากนั้นในเวลา ๑๒.๐๐ น.ท่านผู้ตรวจฯ เดินทางไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์

ศิริพงษ์ ข่าว/สุขจิต ภาพ