บวชเฉลิมพระเกียรติ ฯ วันแม่แห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2560

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์จัดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุเจริญพระชันษาครบ 60 ปี ระหว่างวันที่ 10 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาจิตวัดโพธาราม พระอารามหลวง  วันที่ 10 เป็นพิธีปลงผมนาค และในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ได้มีพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ จำนวนทั้งหมด 91 รูป  ซึ่งมีผู้ปกครองคณะครูท่านผู้บริหาร ร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ได้มาเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายเพชรรัตน์  นิ่มพันธุ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์  หัวหน้าส่วนราชการ  คณะอาจารย์ ร่วมพิธี และนางศิรินทิพย์ งามนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

นายธนาคม จงจิระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประธานอ่านคำสดุดีถวายพระพรชัยมงคล  จากนั้นประธาน ได้ยืนหน้าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานมอบผ้าไตรประธานแด่นาคเอก จากนั้น ท่านผู้มีเกียรติ บิดา มารดา ผู้ปกครองมอบผ้าไตรแก่นาคทุกคน พิธีบรรพชาสามเณรโดยพระราชพุฒิเมธี เจ้าอาวาสวัดโพธาราม พระอารามหลวง จำนวน 91 รูป 1 ในจำนวนนั้น ด.ช.พงศ์วรินทร์ เลาธนไพบูลย์ บุตรนายมาโนช เลาธนไพบูลย์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ บรรพชาในครั้งนี้ด้วย

 

บวชเฉลิมพระเกียรติ ฯ วันแม่แห่งชาติ