โครงการ ส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน(วัด)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 15  สิงหาคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ร่วมกันตรวจประเมินเพื่อมอบคำรับรองให้กับวัดที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน(วัด) ประจำปี พ.ศ. 2560 จังหวัดนครสวรรค์  จำนวน 5 วัด ได้แก่ วัดพนมเศษเหนือ ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก วัดโพธิ์หนองยาว ต.ไผ่สิงห์ อ.ชุมแสง วัดเทพสุทธาวาส ต.หนองกลับ อ.หนองบัว วัดไพศาลี ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี และวัดประชาสรรค์ ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า  โดยใช้เกณฑ์. 5 ด้านได้แก่ ความสะอาดความเป็นระเบียบ พื้นที่สีเขียว การจัดการสิ่งแวดล้อม กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน