ผู้ว่าฯ พบนักศึกษาหน้าเสาธงที่ อำเภอตากฟ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันอังคารที่ ๒๒สิงหาคม ๒๕๖๐ ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีระกา เวลา ๐๗.๔๐ น.

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการประจังหวัดนครสวรรค์  นายอำเภอตากฟ้า และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพบปะเยี่ยมเยียนพูดคุยกับคณะครู และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (ซึ่งเปิดสอนระดับชั้น ปวช.ถึง ปวส.มีนักเรียน จำนวน ๔๒๔ คน ครู ๓๐ คน) ตามโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พบนักเรียนหน้าเสาธง" (พบผู้ว่าหน้าเสาธง) โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างทัศนคติและแนวทางการดำเนินชีวิต การศึกษาเล่าเรียน ให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม และเสริมสร้างเกราะป้องกันตนเองด้วยการยึดถือ ปฎิบัติตนตามหลักธรรมศีล ๕ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  รวมถึงค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ คำปฎิญาณและกฎของลูกเสือ เป็นแนวทางปฎิบัติแก่นักเรียนให้มีภูมิคุ้มกันตนเอง ครอบครัว จากปัญหาทางสังคมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงความมุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ไม่เป็นปัญหาแก่สังคม และมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคตที่ดีและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองต่อไป