คณะสงฆ์นครสวรรค์ประชุมสัญจร อ.ไพศาลี

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันจันทร์ที่ 11กันยายน 2560 แรม 6 ค่ำ เดือน 10 ปีระกา เวลา 13.30 น.พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานการประชุมสัญจร ณ วัดหนองไผ่ ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะสงฆ์ อ.ไพศาลี จำนวน 76 รูป วิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (นายรวีพันธ์ จูฑะพันธุ์) สำนักงานที่ดิน (นายธาตรี เทวอักษร) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (นายสมเกียรติ เกิดอินทร์) ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน จาก มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ วัตถุประสงค์ให้ความรู้ ขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์ภายใต้กรอบกฎหมายการใช้ที่ดินสร้างวัด การเช่าที่ดิน การปฏิบัติตามกรอบกฎหมาย การบริหารงานคณะสงฆ์ ไทยแลนด์ 4.0 ได้รับความสนใจจากคณะสงฆ์เป็นอย่างดี

สำหรับเรื่องที่ดิน ประเด็นสำคัญที่พบคือ เมื่อมีการถวายที่ดินให้วัดแล้ว ไม่มีการโอนสิทธิ์ให้เป็นปัจจุบัน ข้อเสนอแนะคือ เมื่อมีผู้ถวายที่ดินให้วัด ให้เจ้าอาวาสดำเนินทันทีในการโอนกรรมสิทธิ์ อย่าปล่อยไว้นานจะมีปัญหาตามมา สำหรับส่วนราชการที่ขอใช้ที่ดินในวัด ต้องทำเรื่องกันเขตเสนอไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดส่งเสริมสุขภาพทำได้ภายใต้กรอบกฎหมาย วัดปลอดบุหรี่ วัดปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข การปลูกสวนสมุนไพรในวัดสามารถทำได้ การจัดวัดให้ถูกหลักสุขอนามัย มีห้องน้ำ ห้องสุขาสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ การจัดทำบ่อบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะที่ถูกวิธี งดการเผาให้เกิดมลพิษ ข้อสำคัญห้ามมิให้กระทำตนเป็นหมอรักษาคนไข้ ซึ่งจะผิดกฎหมาย ไม่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมายบ้านเมือง ขอพระสังฆาธิการได้แจ้งพระในปกครองทราบทั่วกัน ต่อข้อเสนอแนะของพระสงฆ์ 2 ข้อ

1.อยากให้มีการจัดอบรมมัคนายกน้อย

2.อยากให้ทางโรงพยาบาลมีการบริการพระสงฆ์เป็นพิเศษ เช่นจัดสถานที่นั่งรอพบแพทย์ แยกต่างหากจากฆราวาส

สุขจิต/ภาพ