วันเปิดโลก นรก มนุษย์ สวรรค์ มองเห็นกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ปีระกา เวลา 07.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานบุญประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ วิถึไทย วิถีพุทธ ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (เขากบ) อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยวัดวรนาถบรรพต จังหวัดนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ วัฒนธรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดให้มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุ สามเณร  อันเป็นการจัดงานบุญประเพณีตามเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น โดยพระสงฆ์จะเดินลงจากยอดเขากบทางบันไดเรียงเป็นแถว ลงมายังเชิงเขาเพื่อรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากประชาชนผู้มาร่วมทำบุญตักบาตร ซึ่งนอกจากจะเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไปแล้ว ยังเป็นการถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้วย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ช้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมตักบาตรเป็นจำนวนมาก

ตามตำนานการตักบาตรเทโวกล่าวว่า เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ทรงเทศนาโปรดประชาชนในแคว้นต่าง ๆ ของอินเดียตอนเหนือ ตั้งแต่ เมืองราชคฤห์ เมืองพาราณสี เมืองสาวัตถี ตลอดถึงเมืองกบิลพัสดุ์ ซึ่งเป็นบิตุภูมิของพระองค์ ทรงเทศนาโปรดพระประยูรญาติทั้งหลายถ้วนหน้า แล้วทรงปรารถนาจะสนองพระคุณมารดา ซึ่งหลังประสูติพระองค์ ได้ 7 วัน ก็สิ้นพระชนม์ และได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต ฉะนั้นในพรรษาที่ 7  หลังจากตรัสรู้พระพุทธองค์จึงเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาอยู่พรรษาหนึ่ง ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จึงเสด็จลงจาก สวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาประทับที่เมืองสังกัสสะประชาชนพากันไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทำบุญตักบาตรอย่างหนาแน่นการทำบุญตักบาตรในวันนั้นจึงได้ชื่อว่าตักบาตรเทโวโรหนะต่อมามีการเรียกกร่อนไปเหลือเพียงตักบาตรเทโวเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้น จึงนิยมตักบาตรเทโวกันจนเป็นประเพณีสืบมา

 


แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 06 ตุลาคม 2017 เวลา 11:51)