นครสวรรค์..ประชุมแผนยุทธศาสตร์ คณะสงฆ์ ภาค 4

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า วันที่ 9 ตุลาคม 2560 แรม 4 ค่ำ เดือน 11 ปีระกา เวลา 09.00 น.ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์

คณะสงฆ์ภาค 4 นำโดยพระเทพมุนี รองเจ้าคณะภาค 4 ประธานเปิดการประชุมแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค 4 คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้ง 100 รูป/คน จาก 4 จังหวัด คือ นครสวรรค์ กำแพงเพชร เพชรบูรณ์และพิจิตร เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 แผนยุทธศาสตร์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี ระระที่ 1 พ.ศ.2560- 2564 การดำเนินงานครอบคลุม 6 ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่ ด้านสาธารณูปการ ด้านสาธารณสงเคราะห์ และพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา

มาโนช ข่าว/ภาพ

 


แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2017 เวลา 10:02)