สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 6 กับศาลจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ตรงกับวันขึ้น 11 ค่ำ เดือนอ้าย เวลา 17.00 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทรภาค 6 และศาลจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ รับมอบหมายภารกิจนิมนต์พระสงฆ์ 10 รูป ประกอบด้วย พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
พระเทพปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 4
พระราชปริยัติวิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
พระราชพุฒิเมธี ที่ปรึกษา เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
พระนิโรจรักขิต ที่ปรึกษา เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
พระศรีสุทธิพงศ์ เจ้าคณะอำเภอลาดยาว
พระศรีสิริคีรีรักษ์ เจ้าคณะอำเภอแม่เปิน
พระมหาภาราดร อมรเวที เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
พระปลัดวันชาติ วิชาโต รักษาการเจ้าอาวาสวัดภัทรประสิทธิ์
ในการนี้ ข้าราชการสำนักงานสำนักงานพระพุทธศาสนา ดูแลสนองงานคณะสงฆ์ ประกอบด้วย นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ นายมาโนช เลาธนไพบูลย์ นายวันเฉลิม ฮกชุน นายพีรพงษ์ ตลับทอง และนายวิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ ข้าราชการ
ประชาชน ประชาชนจิตอาสา ร่วมรับเสด็จ ฯแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

</span></p>

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2017 เวลา 12:39)