ผอ.พุทธนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ปฐมฤกษ์ปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือนยี่ เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์, หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอพยุหะคีรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพบปะเยี่ยมเยียนพูดคุยกับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเขาทองพิทยาคม อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ มีนักเรียนมัธยมศึกษา ม.1- 6 จำนวน 254 คน ครู 20 คน ตามโครงการ"ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พบนักเรียนหน้าเสาธง" (พบผู้ว่าหน้าเสาธง) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างทัศนคติและแนวทางการดำเนินชีวิต การศึกษาเล่าเรียน ให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม พร้อมทั้งเสริมสร้างเกราะป้องกันตนเองด้วยการยึดถือ ปฎิบัตตนตามหลักศีล 5 ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 การยึดมั่นในคุณธรรม 4 ประการ พระบรมราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ได้แก่ ความพอเพียง ความมีวินัย ความสุจริต และความเป็นจิตอาสา ตลอดจนการปฎิบัติตามหลักค่านิยมยมหลัก 12 ประการ คำปฎิญาณและกฎของลูกเสือ เป็นแนวปฎิบัติตนแก่นักเรียนให้มีภูมิคุ้มกันตนเอง ครอบครัว จากปัญหาทางสังคมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงความมุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ไม่เป็นปัญหาแก่สังคม และมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคตที่ดีและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนในการตอบข้อซักถามของท่านผู้ว่าฯ และร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี พระครูนิภาธรรมวงศ์ รองเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี มาร่วมกิจกรรมด้วย นับเป็นปฐมฤกษ์ ปี 2561 วิสุทธินันท์ ข่าว/สุขจิต ภาพ

<p>

</p>