สรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำปี ๒๕๖๑

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตรงกับแรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จ.นครปฐม นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวโอวาทหลังมอบโล่ให้กับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั่วประเทศ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ฝ่ายอาณาจักรและฝ่ายศาสนจักร...ความตอนหนึ่ง ให้ยึดหลักความถูกต้อง ทำงานให้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน รัฐบาลมุ่งหวังให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ยึดแนวทาง วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา ผู้เข้าประชุม จำนวน ๔๖๕ รูป/คน การประชุม ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

พระพรหมมุนี ประธานกล่าวปิดการประชุม ในเวลา ๑๒.๓๐ น.ความตอนหนึ่งว่า...น่าจะทำอย่างจริงใจ ทำต่อเนื่อง ทำพร้อมไปกับ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ใช้ระบบ ๕ ส ให้วัดเป็นแกนกลาง ประชาชนเข้ามาดูแลวัด ทำให้วัดเป็นศูนย์กลางสร้างความดี ความมีระเบียบ ให้สังคมมีความสุข มีคุณธรรม ช่วยกันพัฒนาวัด เชื่อว่าจะเป็นโครงการที่อำนวยผลให้ประชาชน เป็นแหล่งที่จะสร้างความสุขในชุมชน ผลประโยชน์เกิดแก่ชาติบ้านเมืองให้ประชาชนมีความสุข

สำหรับจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับโล่รางวัลหมู่บ้านต้นแบบ คือ

๑.บ้านเกยไชยเหนือ หมู่ที่ ๔ ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ โดยความเอื้อเฟื้อของพระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเกยไชยเหนือ เจ้าคณะอำเภอชุมแสง ผู้นำหมู่บ้านนางสายฝน จำนงค์

๒.บ้านเนินพลวง หมู่ที่ ๔ ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ โดยความเอื้อเฟื้อของพระใบฎีกาธนกร โฆสธมฺโม เจ้าอาวาสวัดหนองม่วง ผู้นำหมู่บ้าน นายยวน สกุลมา

วิสุทธินันท์ ภาพ/ข่าว