นครสวรรค์...นิเทศโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 3 เวลา 09.00 น.นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผอ.พศจ.นครสวรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ ชุดที่ 7 ประกอบด้วยนายราเมศว์ ดำนงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อกศจ.นว. และ นางวัฒนา วนิชนพรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม.42 เลขที่ 213 หมู่ 2 ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย มีนักเรียน 177 คน สอน ม.1-6 ครู บุคลากรการศึกษา 25 คน ว่าที่ร้อยตรีเบญจรงค์ ทองอ่อน เป็นผู้บริหารโรงเรียน และ โรงเรียนพระปริยัติแผนกสามัญ วัดส้มเสี้ยว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ เปิดสอนสามเณร ม.1-3 มีนักเรียน 35 รูป ครู บุคลากรการศึกษา 10 รูป/คน โรงเรียนทั้งสอง มีการพัฒนางานด้านวิชาการ การให้ความรู้แก่นักเรียน การจัดสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้เรียนเพื่อพัฒนาการศึกษามุ่งให้เกิดพัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม ผลการสอบถาม แม้นักรียนมีจำนวนน้อย ครูผู้สอนมีขวัญกำลังใจในการทำงานเป็นอย่างดี ครูตั้งใจสอนมีกิจกรรมสู่สาธารณโดดเด่น การตรวจราชการครั้งนี้ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 4 ด้าน คือ 1) ยกระดับคุณภาพการศึกษา 2) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3)มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ 4)ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ภาพรวมโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้เด็กมีวินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา นำพาประเทศชาติให้เกิดความสุขสงบร่มเย็น.

วิสุทธินันท์/ ข่าว สุขจิต /ภาพ