ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ฝึกอบรม นบส.1

ข่าวประชาสัมพันธ์

สัปดาห์ที่ 1 ของการฝึกอบรม วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่ม 09.00 น.ณ ห้องประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สำนักงาน ก.พ. ปฐมนิเทศ พิธีเปิด โดยท่านเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์ กล่าวรายงาน นางชุติมา หาญเผชิญ กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร นางกนกวรรณ ศรีสุนทร ผู้จัดการโครงการฯ 3 วันรวด เข้มข้นประเมินสมรรถนะ ให้เราทราบตัวตนและความสามารถตนเองและทีมงาน สร้างความรู้จักคุ้นเคย แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม เอ บี ซี ดี และแบ่งกลุ่ม 13 กลุ่ม แต่ละกลุ่ม มีหัวหน้า เลขา เตรียมพร้อมทำกิจกรรมในสัปดาห์ต่อไป สรุปสั้นๆ ว่า รุ่นนี้จะพิเศษ คือใช้เวลาสั้นลง ใช้อาจารย์จากนิด้ามาควบคุมการจัดอบรม การตรงต่อเวลา ลงชื่อเข้าเรียน เช่นเดียวกันกับ การปฏิบัติราชการทุกประการ ที่สำคัญ หลัง 09.30 น.ถือว่าสาย และมีการลงชื่อภาคบ่าย หากไม่ลงชื่อ หลัง เวลา 13.30 น. ถือว่าสายเช่นกัน หาก เวลาที่นั่งเรียนในห้องไม่ครบ 2 ชั่วโมง (กรณีลงชื่อแล้วไม่อยู่ในห้องเรียน) ถือว่าขาดเรียนใน วิชานั้นๆ 1 คาบ การลาปฏิบัติเช่นเดียวกับปฏิบัติราชการ สำหรับ ในช่วงปฐมนิเทศและศึกษาดูงาน เวลาต้องเต็ม 100% อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม