ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 7 เวลา 9.00 น.ณ วัดเขาทอง อ.พยุหะคีรี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการรับการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการประเมินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยท่านเจ้าคุณพระเทพศาสนาภิบาล ทำหน้าที่ประธาน พร้อมคณะกรรมการจากส่วนกลาง ในการนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอพยุหะคีรี ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้การต้อนรับ ฝ่ายคณะสงฆ์ประกอบด้วย พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าคณะอำเภอ เจ้าอาวาสวัดเขาทอง ให้ข้อมูลตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ และในภาคบ่าย คณะกรรมการชุดดังกล่าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 วัดหัวดงเหนือ อำเภอเก้าเลี้ยว เช่นเดียวกัน มีการต้อนรับจากฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์ของอำเภอเก้าเลี้ยว อย่างอบอุ่น สำหรับคณะกรรมการฯ ได้ออกประเมินไปแล้ว 10 จังหวัด และจะออกตรวจเยี่ยมจนครบทั่วประเทศ ผลการประเมินจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โครงการฯ นี้ เป็นโครงการที่รัฐบาลกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีความคาดหมายให้สังคมไทย มีศีล มีสุข มีความปรองดองสมานฉันท์ เป็นสังคมคุณธรรม.

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ /ข่าว

สุภาวดี สีลิพิน และสุขจิต มาสุวรรณ /ภาพ

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 05 มิถุนายน 2019 เวลา 09:08)