พศจ.นครสวรรค์ ประชุมข้าราชการสำนักงานฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 11มิถุนายน 2562 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 7 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ผอ.พศจ.นครสวรรค์ ประชุมข้าราชการลูกจ้าง ภายในสำนักงานฯ เพื่อขับเคลื่อนงานตามคำแนะนำของ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ที่ บรรยายพิเศษโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะต่อยอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และถ่ายทอดคำสั่งการ พันตำรวจโทพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สู่การปฏิบัติ เพื่อการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาตามอำนาจหน้าที่ ให้ดีที่สุด ตลอดจนการนำข้อราชการเร่งด่วนของ พศ.และของ จังหวัดนครสวรรค์ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและดำเนินการ เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ /ข่าว