พศจ.นครสวรรค์ ร่วมมอบสิ่งของและร่วมประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือน มิ.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 7 เวลา 10.00 น.พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ และข้าราชการ ในพิธีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ยากไร้ จำนวน 2 ราย คือ ผู้ป่วยติดเตียง 1.นายประทวน หมวดรุ่ง อายุ 61 ปี 35/4 หมู่ 5 ตำบลเก้าเลี้ยว 2.นายสุริยา บุญรอด อายุ 47 ปี 319/6 หมู่ 5 ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว โดยมีนายอำเภอเก้าเลี้ยว หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นร่วมกิจกรรม การดำเนินการด้านการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการเช่นนี้ เป็นประจำทุกเดือน หมุนเวียนสัญจรไปต่างอำเภอ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ที่อำเภอเก้าเลี้ยว ต่อจากนั้น เวลา 13.00 น.จัดให้มีการประชุมคณะสงฆ์ (ป.ส.จ.) เพื่อขับเคลื่อนงานการคณะสงฆ์ เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคม และดำเนินงานขับเคลื่อนงานนโยบายเร่งด่วนให้เกิดความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากที่ประชุมคณะพระสังฆาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี.

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ /ข่าว

ภาณุพงศ์ เพ็งสมญา/ภาพ

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2019 เวลา 11:24)