พศจ.นครสวรรค์ ร่วมนิเทศโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ กับประธานกลุ่มโรงเรียนฯ กลุ่ม 4

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2562 สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4. โดยท่านพระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฒนเมธี, ดร. ประธานกลุ่ม  นายลอย  แดงอิ่ม และนางสาววิชนีย์ บุญปล้อง นักวิชาการศาสนศึกษาประจำกลุ่ม. ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ นายวันเฉลิม ฮกชุน นางสายฝน วะรินทร์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายพีรพงษ์ ตลับทอง และนายวโรดม ตรีรัตนฐากูร  นักวิชาการศาสนาปฎิบัติการ ร่วมนิเทศติดตามกำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดส้มเสี้ยว อำเภอบรรพตพิสัย โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟ้า พระอารามหลวง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนวัดหนองปลิงวิทยา​ วัดหนองปลิง​ อำเภอเมืองนครสวรรค์​  จังหวัดนครสวรรค์ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม​ วัดโพธาราม​ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์​  จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อตรวจติดตาม และเยี่ยมเยียน คณะผู้บริหารครู และนักเรียนใน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดนครสวรรค์

พีรพงษ์/ข่าว

สุขจิต/ภาพ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:34)