จังหวัดนครสวรรค์เปิดโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนจัดให้มีกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี และระลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเห็นได้จากพระราชดำริที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ อาทิ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โดยมีแนวพระราชดำริว่าคนป่าและสัตว์ป่าให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูล ดังนั้นในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 การดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และเป็นกิจกรรมที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติ โดยพระองค์ทรงมุ่งหวังให้ข้าราชการเป็นแบบอย่างที่ดี และให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันทำความดี มีจิตอาสา และสร้างความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม เป็นการปลูกต้นกล้าแห่งความดีเราทำดีด้วยหัวใจ ด้วยประการหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นการดำเนินการสนับสนุนงาน ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแผนยุทธศาสตร์ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้แก่จังหวัดนครสวรรค์อีกทางหนึ่ง โดยกิจกรรมที่ดำเนินการในครั้งนี้เป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้ชนิดพันธุ์ต่างๆ ได้แก่ เสลา ยางนา มะค่าโมง ทองอุไร และราชพฤกษ์ จำนวน 4,000 ต้น ในเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยส่วนราชการต่างๆ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลน้ำทรง รวม 700 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ข่าว : วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์

ภาพ : สุขจิต มาสุวรรณ

แหล่งที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์