พศจ.นครสวรรค์ จัดประชุมสัมมนา เพื่อการประกันคุณภาพ การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 แรม 5 ค่ำ เดือน 9 เวลา 09.00 น.ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ พระราชปริยัติวิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เพื่อการประกันคุณภาพ การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายในจังหวัดนครสวรรค ครูผู้สอน 8 โรงเรียน จำนวน 100 รูป/คน วิทยากรประกอบด้วย พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผอ.พศจ.นว.นายวรโรดม ตรีรัตนฐากูร เป็นวิทยากร การประชุมครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนงานการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายในจังหวัดนครสวรรค์ แนวทางการนิเทศติดตามกำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม สร้างขวัญกำลังใจให้ครูผู้สอน ตลอดจนความเคลื่อนไหวด้านการศึกษา ที่ควรรู้และพัฒนาให้เท่าทันเหตุการณ์ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เป็นอย่างดี

ข่าว : วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์

ภาพ : สุขจิต มาสุวรรณ

แหล่งที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อได้ที่

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2019 เวลา 10:51)