พศจ.นครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพในโครงการผู้ว่าฯพาทำบุญ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 เวลา 08.00 น. นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการปฏิบัติบูชาทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ผู้ว่า ฯ พาทำบุญ โดยพระอธิการประเสริฐ ธมปาโร ประธานฝ่ายสงฆ์ ในฐานะเจ้าอาวาสวัดบางม่วง และนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ สถิติจังหวัด โยธาธิการและผังเมือง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ และอีกหลายหน่วยงาน พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และประชาชน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ บริเวณศาลาการเปรียญวัดบางม่วง ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ พระคุณท่านเทศนา ให้รักษาศีล ให้มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ผู้ว่าฯ พบประชาชน ให้ข้อคิดเตือนใจ ใช้ทางสายกลางในการดำเนินชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้รับความสนใจและน้อมนำสู่การปฏิบัติในโอกาสต่อไป.
ข่าว : วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์
ภาพ : สุขจิต มาสุวรรณ & วโรดม ตรีรัตนฐากูร
เรียบเรียง : สมเกียรติ เกิดอินทร์แหล่งที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์