จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เวลา 07.00 น. จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภาคเช้าเวลา 07.00 น. จัดพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอรรถพร สิงหวิขัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการศาล ทหาร ตำรวจ พลเรือน พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ในการดำเนินการครั้งนี้ จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการมติมหาเถรสมาคม มติที่ 520/2562 ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 24/2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งกำหนดว่า... วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นปีที่ 3 เพื่อรำลึกถึงพระราชคุณูปการและสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ และบวรพุทธศาสนา คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า จึงเห็นควรให้วัดทุกวัดทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2562 ดังนี้ เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร และเวลา 18.00 น. พิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาตลอด นับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต ซึ่งพสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความตั้งใจที่จะร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ โดยทุกคนต่างสวมใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าว : วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์

ภาพ : สุขจิต มาสุวรรณ

เรียบเรียง : สมเกียรติ เกิดอินทร์

แหล่งที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์