จังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้(13 พฤศจิกายน 2562) ที่ ศาลาประชาคม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานประกอบพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดขึ้นตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น สำหรับมอบให้ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อให้การส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
ข่าว : วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์
เรียบเรียง : สมเกียรติ เกิดอินทร์
ภาพ : สุขจิต มาสุวรรณแหล่งที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์