จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีวางพานพุ่มเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น.จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2545 กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนและประเทศชาติ ในโครงการพระราชดำริฝนหลวงมีมากมายนานัปการ ทรงเป็นผู้ให้กำเนิด "ฝนหลวง" จากพระราชดำริเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 วัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนในประเทศ โดยเฉพาะการที่ท้องถิ่นหลายแห่งที่ประสบปัญหาพื้นดินแห้งแล้ง หรือการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร รวมถึงภาวะต้องการใช้น้ำเพราะการขยายตัวเจริญเติบโตทางด้านอุตสาหกรรม
ข่าว : วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์
เรียบเรียง : สมเกียรติ เกิดอินทร์
ภาพ : สุขจิต มาสุวรรณแหล่งที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์