การจัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

หัวข้อ O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หัวข้อ O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

หัวข้อ O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หัวข้อ O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2019 เวลา 16:34)