ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มและเอกสาร

แบบฟอร์มกลุ่มอำนวยการและประสานงาน

1.แบบรายงานการบรรจุแต่งตั้งของพระสมณะศักดิ์ พระสังฆาธิการ หรือเลขานุการ
2.แบบรายงานการพ้นจากตำแหน่ง
3.แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
4.แบบรับรองคุณสมบัติของผู้บรรพชาอุปสมบท
5.แบบขอรับเงินผ่านธนาคารวัดน้ำท่วม

 

แบบฟอร์มกลุ่มพุทธศาสนศึกษาและการเผยแผ่

1.แบบขอความเห็นชอบตั้งโรงเรียนการกุศลของวัด
2.แบบขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน
3.แบบฟอร์มการแต่งตั้งผู้จัดการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ใหม่.
4.แบบรายงานข้อมูล จ1 ร1
5.แบบคำขออนุญาตจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรม
6.คู่มือการปฏิบัติงานหน่วย อ.ป.ต.
7.แบบรายงานกิจกรรมหน่วย อ.ป.ต.
8. แบบฟอร์มขอความเห็นชอบการจัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ประเภทสามัญศึกษา

 


แบบฟอร์มกลุ่มพุทธศาสนสถานและศาสนสมบัติ

1.หนังสือสัญญายกที่ดินให้สร้างวัด
2.แบบขออนุญาตใช้ที่ดินของราชการเพื่อสร้างวัด
3.แบบขอใช้ที่ดินในป่าสงวนฯ
4.แบบขออนุญาตสร้างวัด
5.แบบรายงานขอตั้งวัด
6.แบบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
7.แบบการขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา
8.แบบรายงานขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัด
9.แบบรายงานขอย้ายวัด
10.แบบรายงานขอยุบเลิกวัด
11.แบบรายงานขอรวมวัด
12.แบบรายงานรับรองสภาพวัด
13.แบบขอรับเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป
14.แบบตอบรับเงินอุดหนุนและแบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณะวัดและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป
15.แบบสำรวจข้อมูลวัดประสบวินาศภัย
16.แบบตอบรับเงินอุดหนุนและรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนวัดที่ประสบวินาศภัย
17.ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการขอออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินวัด
18.หนังสือมอบอำนาจ(ท.ด.21)
19.สัญญาเช่าที่ดินวัดมีพระสงฆ์(ที่ธรณีสงฆ์)