ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์

ทำเนียบพระสังฆาธิการ

ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์

ผู้บริหารคณะสงฆ์มหานิกาย

1. พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง 056-22006

2. พระราชปริยัติวิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง 056-241134

3. พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง 056-336094

4. พระครูนิภาธรรมประสิทธิ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง 086-9259906

5. พระศรีสุทธิพงษ์ เจ้าคณะอำเภอลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม 056-271399,081-9733800

6. พระครูนิยุตธรรมศาสน์ เจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย วัดส้มเสี้ยว 056-279025,089-9824492

7. พระครูนิทัศน์ปัญญาวุธ เจ้าคณะอำเภอไพศาลี วัดไพศาลี 056-259079,089-5670040

8. พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอชุมแสง วัดเกยไชยเหนือ 056-353060-089-7042578

9. พระครูวินิฐสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี่ยว วัดเก้าเลี้ยว 056-299000,085-7280805

10. พระครูนิมิตชโยดม เจ้าคณะอำเภอท่าตะโก วัดท่าตะโก 081-7271475

11. พระครูนิพัทธ์สุธีราภรณ์ เจ้าคณะอำเภอตาคลี วัดสว่างวงษ์ 056-261668

12. พระครูนิมิตศีลาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอหนองบัว วัดเทพสุทธาวาส 083-2133299

13. พระครูปภัสสรธรรม เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี วัดคลองบางเดื่อ 056-205096, 081-9715628

14. พระครูนิทัศน์ธรรมโสภิต เจ้าคณะอำเภอตากฟ้า วัดโคกขาม 091-2767747

15. พระครูวินิฐศีลขันต์ เจ้าคณะอำเภอแม่วงก์ วัดมฤคทายวัน 056-295086, 081-0409535

16. พระครูศรีโพธานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอแม่เปิน วัดโพธาราม 099-2424951

17. พระมหาไพโรจน์ จนฺทนปญฺโญ เจ้าคณะอำเภอโกรกพระ วัดเทพสามัคคีธรรม 081-7932960

ผู้บริหารคณะสงฆ์ธรรมยุต (ธ)

1. พระราชมงคลโสภณ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ธ) วัดแสงธรรมสุทธาราม 056-282227,087-1263142

2. พระครูโสภิตธรรมานุศาสก์ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ พยุหะคีรี ลาดยาว แม่วงก์ แม่เปิน ชุมตาบง โกรกพระ ท่าตะโก (ธ) วัดพุทธนิมิต 081-9712617, 096-4464645

3. พระครูสถาพรศีลคุณ เจ้าคณะอำเภอชุมแสง เก้าเลี้ยว บรรพตพิสัย(ธ) วัดเทพสถาพร 086-5911862

4. พระครูมงคลเทพ เจ้าคณะอำเภอตาคลี ตากฟ้า ไพศาลี หนองบัว (ธ) วัดเทพมงคลปานสาราม 084 -7128567

 

สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
พุทธอุทยานนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทร 056-255999, 081-3794663  โทรสาร 056-255999

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2018 เวลา 16:05)