คณะสงฆ์อำเภอตาคลี

ทำเนียบพระสังฆาธิการ

คณะสงฆ์อำเภอตาคลี
พระครูนิพัทธ์สุธีราภรณ์
เจ้าคณะอำเภอตาคลี
วัดสว่างวงษ์ ต.ตาคลี
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๔๐
โทร. ๐-๕๖๒๖-๑๖๖๘

 
พระครูศรีธีรานันท์
รองเจ้าคณะอำเภอตาคลี
วัดดงพลับ  ต.หัวหวาย
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๔๐
โทร. ๐ ๕๖๓๑ ๕๕๒๔

 

ลำดับที่รายนามวัดตำแหน่งโทรศัพท์

๑.

พระครูนิพัทธ์สุธีราภรณ์ สว่างวงษ์ เจ้าคณะอำเภอตาคลี

๐๘-๑๙๓๒-๐๑๐๐

๒.

รองเจ้าคณะอำเภอตาคลี

-

๓.

พระครูศรีธีรานันท์ ดงพลับ รองเจ้าคณะอำเภอตาคลี

๐-๕๖๓๑-๕๕๒๔

๔.

พระครูนิติภัทรคุณ หัวเขาตาคลี จต.ตาคลี เขต ๑

๐-๕๖๒๖-๒๑๒๔

๕.

พระครูนิพัทธ์โพธิสุวรรณ โพนทอง จต.ตาคลี เขต ๒

๐-๕๖๒๖-๒๑๒๔

๖.

พระครูนิทัศน์กิจจาทร หนองสีนวล จต.ตาคลี เขต ๓

๐-๕๖๒๖ ๒๖๒๙

๗.

พระครูนิยุตศีลคุณ หนองแอก จต.หนองหม้อ

๐๘-๑๘๘๘-๓๓๙๘

๘.

จต.หัวหวาย เขต ๑

๙.

พระครูนิพัทธปัญญาคุณ หัวหวาย จต.หัวหวาย เขต ๒

๐-๕๖๒๘-๐๐๔๖

๑๐.

เจ้าอธิการสมพงษ์ ทนฺตจิตฺโต หนองโพ จต.หนองโพ เขต ๑ ๐-๕๖๒๒-๘๒๒๒

๑๑.

พระครูนิวิฐรัตนานุรักษ์ วาปีรัตนาราม จต.หนองโพ เขต ๒

๐-๕๖๒๒-๘๒๑๓

๑๒.

พระครูนิทัศน์ธรรมโกวิท ถ้ำผาสุขใจ จต.ช่องแค เขต ๑

๐๘-๖๒๐๑-๐๓๑๓

๑๓.

พระครูนิยมสิริทัต เขาวงษ์ จต.ช่องแค เขต ๒

๐-๕๖๒๖-๙๒๑๖

๑๔.

พรครูนิวิฐกิตติวรรณ หนองดุก จต.ห้วยหอม เขต ๑

๐-๕๖๒๖-๙๒๐๔

๑๕.

พระครูนิเวฐปัญญาภรณ์ กกกว้าว จต.ห้วยหอม เขต ๒

๐๘-๑๙๗๒-๓๒๗๐

๑๗.

พระครูนิวิฐปัญญากร ช่องแค จต.พรหมนิมิต ๐-๕๖๒๖-๙๒๑๔

๑๘.

พระครูนิวิฐธรรมขันธ์ จันเสน จต.จันเสน ๐-๕๖๓๓-๙๑๑๕

๑๙.

พระครูนิทัศน์ธรรมรส ลาดทิพยรส จต.ลาดทิพยรส ๐๘-๑๕๒๕-๐๕๖๙

๒๐.

พระครูนิภาวรญาณ โคกกร่าง จต.สร้อยทอง ๐-๕๖๒๖-๙๕๒๙

๒๑.

พระมหาสงกรานต์ สํวุฑโฒ สว่างวงษ์ เลข.จอ.ตาคลี

๒๒.

พระมหามนัส  อรุโณ  ป.ธ.๗ สว่างวงษ์ เลข.รจอ.ตาคลี ๐๘-๙๖๔๒-๕๖๙๙

๒๓.

เลข.รจอ.ตาคลี

 

ข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาในอำเภอตาคลี
เนื้อที่ทั้งหมด ๘๕๔.๐๖ ตารางกิโลเมตร
มีวัดทั้งหมด    ๘๔   วัด
สำนักสงฆ์  ๕  แห่ง
ตำบล ๑๖ ตำบล
มีรองเจ้าคณะอำเภอ  ๒   รูป

มีเจ้าคณะอำเภอปกครองมา ๓ รูป
๑. พระครูนิพัทธ์ศีลคุณ  (หลวงพ่อทอง วิสาโล)
วัดหัวเขาตาคลี ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
(พ.ศ. ๒๔๘๑ - พ.ศ.๒๕๑๖)
๒. พระครูนิสัยจริยคุณ  (หลวงพ่อโอด ปญฺญาธโร)
วัดจันเสน  ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
(พ.ศ. ๒๕๑๖ - พ.ศ. ๒๕๓๒)
๓. พระครูนิพันธ์สาธุกิจ  (สุรีย์ ถามวโร)
วัดตาคลี ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
(พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๕๘)

๔.พระครูนิพัทธ์สุธีราภรณ์   วัดสว่างวงษ์  พ.ศ.๒๕๕๘ - ปัจจุบัน

ที่ ชื่อวัด ชื่อเจ้าอาวาส โทรศัพท์

1 กกกว้าว พระครูนิเวฐปัญญาภรณ์ 081-9723270
2 เขาเจดีย์ พระอธิการอรุณ 056-261906
3 เขาดุม พระอธิการประทีป  -
4 เขาตอง พระอธิการกฤศนุ  081-4755804
5 เขาถ้ำบุญนาค พระอธิการเสกสรร ปิยธมฺโม 056-262596
6 เขาถ้ำประทุน พระอธิการบัวสอน 056-262587
7 เขาทอง พระครูนิทัศน์ธรรมโกวิท  -
8 เขาใบไม้ พระครูนินนาทธรรมคุณ 056-262189
9 เขาฝา พระสมพงษ์ สุจิตฺโต 087-1993255
10 เขาภูคา พระอธิการสุชาติ  อุชุโก 089-9045412
11 เขาวงษ์ พระครูนิยมสิริทัต 056-269216
12 เขาสูง พระครูนิติธรรมธัช 
13 คีรีโชติการาม พระสำลี อนุตฺตโร 
14 คีรีรัตนาราม พระครูนิวาตรัตนากร 
15 โคกกระเทิน พระอธิการดอกไม้ 089-0460786
16 โคกกร่าง พระครูนิภาวรญาณ 056-269529
17 โคกคูณ พระสาย  รวิวํโส 
18 โคกเจริญ พระครูนิปุณธรรมาทร 
19 โคกสลุด พระครูนิสัยสุทธิคุณ 086-2041058
20 โคกสว่าง พระครูสมุห์เรวัต ฐิตสํวโร 056-269465
21 จันเสน พระครูนิวิฐธรรมขันธ์ 056-339115
22 ช่องแค พระครูนิวิฐปัญญากร 056-269214
23 ชอนเจริญธรรม พระอธิการสมศักดิ์ 056-262352
24 ชัยมงคล พระครูนิพัทธ์โสตถิคุณ 056-269523
25 ดงขวาง พระอธิการสนั่น  -
26 ดงน้อย พระมนัส ธมฺมรโต 086-5899759
27 ดงพลับ พระครูศรีธีรานันท์ 056-315524
28 ดงมัน พระอธิการสุชิน 
29 ตาคลี พระครูนิพันธ์สาธุกิจ 056-261926
30 ถ้ำผาสุขใจ พระครูนิทัศน์ธรรมโกวิท 086-2010313
31 ทรัพย์น้อย(สัมพันธ์) พระชลอ สิริธโร 087-1701603
32 ทุ่งทะเลทราย พระอธิการอำนวย 
33 เทพมงคลปานสาราม พระครูมงคลเทพ 056-262146
34 ธรรมรงค์สวัสดิ์ พระอธิการมีชัย 
35 บ่อนิมิต พระอธิการสุนทร 
36 โบสถ์เทพนิมิต พระอธิการบุญฤทธิ์ 056-264270
37 ประชาสรรค์ พระยงยุทธ์ เปมชาโต 089-5631062
38 ป่าตาล พระสุทิน เตชธมฺโม 089-8567257
39 พรหมประชาราม พระครูนิคมประชาศัย 086-2078593
40 พุช้างล้วง พระครูนิกรโสตถิวัฒน์ 
41 พุทธนิมิต พระครูโสภณธรรมานุศาสน์ 056- 261475
42 โพนทอง พระครูนิพัทธ์โพธิสุวรรณ 056-262214
43 รัตตวัน พระอธิการรัตน์ 
44 ลาดตะกุด พระอธิการวิทูฬ 
45 ลาดทิพยรส พระครูนิทัศน์ธรรมรส 
46 วาปีรัตนาราม พระครูนิพัทธปริยัติกิจ 056-338213
47 ศรีวังคาง พระครูนิสัยโชติคุณ 056-264215
48 ศรีสำราญ พระชอุ่ม  อมโร 
49 สระแก้ว พระอธิการประดุง กตปุญฺโญ 081-0386965
50 สว่างวงษ์ พระครูนิพัทธ์สุธีราภรณ์ 056-261668
51 สอนจันทร์ พระอธิการทำ จนฺทาโภ 
52 สันธยาศรัทธาธรรม พระอธิการอัมพล  โชติโก 089-2575241
53 หนองกรวด พระอธิการแสวง ปานกโร 
54 หนองกระสังข์ พระมหาเฉลิม เตชธมฺโม 086-5911410
55 หนองขาม พระสมนึก ฉนฺทปาโล 
56 หนองแขม พระใบฎีกาถวัล  โชติโก 
57 หนองคูน้อย พระอธิการบรรดิษย์ 
58 หนองจิกรี พระอธิการเสรี 056-264280
59 หนองดุก พระครูนิวิฐกิตติวรรณ 056-269204
60 หนองตะโก พระอธิการนิรัตน์ สีลสาโร 086-2030585
61 หนองตามี พระอธิการโกปาน 081-5256792
62 หนองตาพัน พระอธิการสมบัติ 089-4398827
63 หนองตาราม พระอธิการสาย 
64 หนองเต็งรัง พระครูนิพัทธ์ธุราทร 056-338017
65 หนองถ้ำวัว พระอธิการเอกสิทธิ์ 
66 หนองบัว * พระอธิการโกวิท กนฺตสาโร 089-9951206
67 หนองบัวทอง พระอธิการชั้น สุนฺทโร 
68 หนองโพ พระครูนิวาสธรรมโกวิท 056-338222
69 หนองยอ พระอธิการสมศักดิ์ 
70 หนองลาดสามัคคี พระอธิการสมภาร 
71 หนองสร้อยทอง พระอธิการเอี้ยง เทวธมฺโม 
72 หนองสีซอ พระละม่อม สุขเมโธ 
73 หนองสีนวล พระครูนิทัศน์กิจจาทร 056-262629
74 หนองหญ้ารังกา พระอธิการหวล หิริธมฺโม 056-269401
75 หนองหม้อ พระครูนิวิฐพรหมคุณ 
76 หนองแอก พระครูนิยุตศีลคุณ 056-303060
77 หลังเขา พระมหาสมบัติ ปริปุณโณ 056-269221
78 หลาสะแก พระอธิการทองอินทร์ ติกฺขวิโร 
79 ห้วยดุก พระอธิการบุญชู 
80 ห้วยหอม พระอธิการสุวิทย์ 
81 หัวเขาตาคลี พระครูนิติภัทรคุณ 056-261763
82 หัวหวาย พระครูนิพัทธ์ปัญญาคุณ 056-280046
83 ใหม่ราษฏร์บำรุง พระอธิการทองมา 081-3980528
84 อรัญญิการาม พระครูนิปุณอรรถโกศล 
85 อัมพวันคีรี พระกมล  กมโล 056-269218
86 อินทรเมรี พระครูนิพัทธศีลคุณ 
87 ถ้ำมหาโพธิ์ทอง พระอธิการทองหยด ปณฺฑิโต 
88 เทพมรกต พระสัมพันธ์ ปญฺญาธโร

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2015 เวลา 15:11)