คณะสงฆ์อำเภอลาดยาว

ทำเนียบพระสังฆาธิการ

คณะสงฆ์อำเภอลาดยาว


พระศรีสุทธิพงศ์
เจ้าคณะอำเภอลาดยาว
วัดศรีสุธรรมาราม  ต.ลาดยาว
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๕๐
โทร.๐ ๕๖๒๗ ๑๓๙๙


พระครูนิติศีลวัตร
รองเจ้าคณะอำเภอลาดยาว
วัดลาดยาว  ต.ลาดยาว
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๕๐
โทร.๐ ๕๖๒๗ ๑๗๘๐


พระครูนิทานธรรมานุศาสก์
รองเจ้าคณะอำเภอลาดยาว
วัดชัยวนาราม  ต.ลาดยาว
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๕๐
โทร.๐๘๖ ๒๑๕๔๔๔๕

ลำดับที่ รายนาม วัด ตำแหน่ง โทรศัพท์
๑. พระศรีสุทธิพงศ์  ป.ธ.๙ ศรีสุธรรมาราม เจ้าคณะอำเภอลาดยาว ๐ ๕๖๒๗ ๑๓๙๙
๒. พระครูนิติศีลวัตร ลาดยาว รองเจ้าคณะอำเภอ ๐ ๕๖๒๗ ๑๗๘๐
๓. พระครูนิทานธรรมานุศาสก์ ชัยวนาราม รองเจ้าคณะอำเภอ ๐ ๕๖๒๗ ๑๓๑๗
๔. พระครูนิพัทธ์ศีลคุณ ลาดยาว จต.ลาดยาว เขต ๑ ๐ ๕๖๓๑ ๗๕๓๐
๕. จต.ลาดยาว เขต ๒
๖. พระครูนิวาตสุทธิคุณ วังชมพู จต.ลาดยาว เขต ๓ ๐๘ ๙๘๕๘  ๔๕๑๘
๗. พระครูนิสัยวุฒิธรรม ศาลเจ้าไก่ต่อ จต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ๐ ๕๖๓๖ ๕๐๘๙
๘. พระครูนิเทศปุญญาคม วังม้า จต.วังม้า ๐ ๕๖๒๓ ๕๑๙๔
๙. พระครูนิติภัทรธรรม ยางโทน จต.สร้อยละคร ๐๘ ๑๘๘๘ ๓๖๖๔
๑๐. พระครูนิวาตธรรมญาณ ทุ่งนาผาสุข จต.ห้วยน้ำหอม ๐๘ ๖๒๐๑ ๕๕๒๐
๑๑. พระครูนิวิฐธรรมพิทักษ์ นิวิฐธรรมาราม จต.หนองนมวัว ๐ ๕๖๒๓ ๐๓๐๕
๑๒. พระครูนิทัศน์ธรรมโสภณ สระปทุม จต.หนองยาว ๐ ๕๖๒๓ ๐๓๑๐
๑๓. พระครูนิยุตรัตนวัฒน์ สระแก้ว จต.เนินขี้เหล็ก ๐ ๕๖๒๗ ๑๐๑๑
๑๔. พระครูนิภาธรรมเกษม หนองแฟบ จต.บ้านไร่ เขต ๑ ๐๘ ๙๙๕๗ ๑๕๒๗
๑๕. พระครูนิยุตสิริเขต ทุ่งตัน จต.บ้านไร่ เขต ๒ ๐๘ ๑๒๘๑ ๙๖๖๓
๑๖. พระครูนิเวศน์ธรรมประจักษ์ มาบแก จต.มาบแก ๐๘ ๑๙๕๓ ๗๖๔๖
๑๗. พระครูนิภาสจิรธรรม เกาะเปา จต.วังเมือง ๐๘ ๑๐๔๑ ๙๙๔๖
๑๘. พระปลัดชูชีพ ฐิตเวโท ศรีสุธรรมาราม เลข.จอ.ลาดยาว ๐๘ ๙๘๖๐ ๘๖๖๗
๑๙. พระนิพนธ์  ธมฺมวโร ลาดยาว เลข.รจอ.ลาดยาว ๐๘ ๗๘๔๔ ๑๔๖๐
๒๐. พระครูนิวุตถ์วิบูลกิจ หนองขี้ใต้ เลข.รจอ.ลาดยาว ๐๙ ๘๗๖๓ ๔๖๘๙

ทำเนียบเจ้าคณะอำเภอลาดยาว

๑. พระครูนิวิฐธรรมสาร (เปลื้อง จตฺตสลฺโล) วัดลาดยาว พ.ศ. ๒๔๗๖
๒. พระครูนิภาวุฒิกร (แสวง อายุวฑฺฒโก) วัดดอนโม่ พ.ศ. ๒๕๒๗
๓. พระศรีสุทธิพงศ์ (สมส่วน ปฏิภาโณ ป.ธ.๙, พธ.บ, กศ.ม)  วัดศรีสุธรรมาราม  พ.ศ. ๒๕๔๒

 

ที่ ชื่อวัด ชื่อเจ้าอาวาส โทรศัพท์

1 เกาะเปา พระครูนิภาสจิรธรรม  081-9628102
2 เขาสมุก(นิวิฐธรรมาราม) พระสมุห์ชัชวาลย์ โชติวโร  081-7863186
3 คลองสาลี พระประทวน สนฺตมโน 
4 จันทราราม พระอธิการสมชาติ สมชาโต  089-8608225
5 ชัยวนาราม พระครูนิทานธรรมานุศาสก์  086-2154445
6 ดงมะไฟ พระสุนทร  จิรธมฺโม 
7 ดงสีเสียด พระจำลอง  เขมาสโย 
8 ดงหนองหลวง พระนพรัตน์  081-5314425
9 ดอนขวาง พระครูนิยมธรรมบาล  089-4602830
10 ดอนพลอง พระอธิการอำพร 
11 ดอนโม่ พระปลัดจตุรงค์  056-271305
12 ท่ากกแดง พระครูนิยมสิริธรรม 
13 ทุ่งตัน พระสมุห์สมยศ  081-2819663
14 ทุ่งแม่น้ำน้อย พระทองคำ  อตฺตสาโร 
15 นกคลาน พระอธิการหมึก 
16 เนินขี้เหล็ก พระครูนิเทศศุภกิจ 
17 เนินม่วง พระครูนิรันตร์ธรรมคุณ  089-8393971
18 บ้านดงตาแวน พระอธิการทองหล่อ 
19 บ้านบุ่ง พระครูสมุห์อาชีพ  056-365166
20 บ้านไร่ พระอธิการทองใบ 
21 ประชานิมิต พระครูนิกรปุญญาภิวัฒน์  056-317291
22 ป่าสันติธรรม พระอิการสนิท จิณฺณธมฺโม  089-6414980
23 พรหมเขต พระครุวีรญาณสุนทร  086-1945315
24 มาบแก พระครูนิเวศน์ธรรมประจักษ์ 089-9604324
25 ยางโทน พระครูนิติภัทรธรรม  081-8883664
26 ราษฎร์บำรุง พระมหาศิริธรรม 
27 ราษฎร์ศรัทธาทำ พระครูนิยุตรัตนวัฒน์  086-2053483
28 ลาดยาว พระครูนิวิฐธรรมสาร  056-271780
29 วังแจง พระอำนวย  ฐิตมโน 
30 วังชมพู พระครูนิวาตสุทธิคุณ  089-8584518
31 วังม้า พระครูนิเทศปุญญาคม  056-235194
32 วังยิ้มแย้ม พระอธิการลมบน  081-9728184
33 วังศรีเจริญ พระอธิการละมัย 
34 ศรีทรงธรรม พระอธิการภิญโญ จตฺตาวิโล  081-7936611
35 ศรีสุธรรมาราม พระศรีสุทธิพงศ์  081-9733800
36 ศรีอัมพวัน พระครุนิภาสจิรธรรม 
37 ศาลเจ้าไก่ต่อ พระครูนิสัยวุฒิธรรม  056-365089
38 สนามหลวง พระลำพู  ธมฺมทินฺโน 
39 สร้อยละคร พระเชตุ  สุจิตฺโต 
40 สระแก้ว พระครูนิยุตรัตนวัฒน์  086-5897005
41 สระปทุม พระครูนิทัศน์ธรรมโสภณ  087-2061013
42 สวนขวัญ พระชาญ  นนฺทโก 
43 สวนหลวง พระทองหยิบ เขมปญฺโญ  089-2697211
44 ราษฎร์สามัคคีธรรม พระอธิการมานพ  081-3798039
45 สามัคคีประดิษฐ์ (หนองตาเชียง) พระสมุห์ชัชวาลย์  087-8406798
46 หนองกระดูกเนื้อ พระครูนิคมรัตนากร  089-9123297
47 หนองกระทิง พระสะท้าน  นรินฺโท 
48 หนองขี้ใต้ พระปลัดคนึง  อนาวิโล  081-0427635
49 หนองจิก พระอธิการจำลอง 
50 หนองจิกรี พระมหาพินิจ ฐานิสฺสโร 
51 หนองเดิ่น พระสมุห์ชัชวาลย์ 
52 หนองเตย พระบุญส่ง  ธมฺมคุตฺโต  086-2101699
53 หนองนมวัว พระครูนิมิตสิทธิการ 
54 หนองน้ำแดง พระอธิการเติม สทฺธาธิโก 
55 หนองพลับ พระมนูญ  กตฺตวีโร 
56 หนองโพธิ์ พระประจักษ์  ชินวํโส 
57 หนองแฟบ พระครูนิภาธรรมเกษม 
58 หนองยาว พระเสียน เขมเทโว 
59 หนองไร่ พระสุนทร  ปภสฺสโร 
60 หนองสังข์ พระอธิการจุ้ย อกิญฺจโน  087-2097163
61 หนองหูช้าง พระบงกช  อภินนฺโท  087-1963855
62 หน้าเขา พระอธิการประดิษฐ์  086-2155651
63 แหลมชนิน พระเชิด  กตธมฺโม  081-4129455
64 แหลมทอง พระใบฎีกามงคล  087-2080375
65 กกกอก พระสุพัฒน์ สุวฑฺฒโน  089-9079295
66 ทุ่งนาผาสุข พระครูนิวาตธรรมญาณ  086-2382639
67 วังหิน พระสมศักดิ์ ปริสกฺโก  087-8380911
68 ศรีไกรลาศ พระอธิการสมชาย  086-9007621
69 ศรีทอง พระใบฎีกาละมูล  087-2084974
70 สะเดาซ้าย พระครูนิปุณธรรมประจักษ์  089-2713261
71 หัวเขาลานคา พระอภิสิทธิ์  อคฺคธมฺโม  089-2367384
72 หนองไทร พระแพ  ปรูสทฺโท 
73 ใหม่สามัคคี พระทองใบ  ฐานธมฺโม 
74 บ้านบุรีรัมย์ พระโอภาส สีลภูสิโต

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2015 เวลา 15:05)