คณะสงฆ์อำเภอบรรพตพิสัย

ทำเนียบพระสังฆาธิการ

คณะสงฆ์อำเภอบรรพตพิสัย


พระครูนิยุตธรรมศาสน์
เจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย
วัดส้มเสี้ยว ต.ท่างิ้ว  อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ ๖๐๑๘๐
โทร ๐ ๕๖๒๗ ๙๐๒๕


พระครูนิทานโพธิวัฒน์
รองเจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย
วัดหูกวาง ต.ท่างิ้ว  อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ ๖๐๑๘๐
โทร ๐ ๕๖๒๗ ๙๔๗๗


พระครูนิภาสิริคุณ
รองเจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย
วัดธรรมรักขิตาราม ต.ตาขีด
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ ๖๐๑๘๐
โทร ๐ ๕๖๓๐ ๗๑๖๗

 

ลำดับที่ รายนาม วัด ตำแหน่ง โทรศัพท์
๑. พระครูนิยุตธรรมศาสน์ ส้มเสี้ยว เจ้าคณะอำเภอ ๐๘ ๙๙๘๒ ๔๔๙๒
๒. พระครูนิทานโพธิวัฒน์ หูกวาง รองเจ้าคณะอำเภอ ๐ ๕๖๒๗ ๙๔๗๗
๓. พระครูนิภาสิริคุณ ธรรมรักขิตาราม รองเจ้าคณะอำเภอ ๐๘ ๑๓๙๔ ๑๐๙๐
๔. พระครูนิเทศสิริธรรม เขากองทอง จต.ท่างิ้ว ๐๘ ๙๒๖๗ ๘๐๙๓
๕. พระครูนิพัทธ์นวกิจ เจริญผล จต.บางตาหงาย ๐ ๕๖๓๕ ๐๔๓๙
๖. พระครูนิทานธรรมวิจิตร ประสาทวิถี จต.บางแก้ว ๐ ๕๖๒๘ ๗๐๗๕
๗. พระครูนิทานเขมคุณ นาหุบ จต.ตาขีด ๐๘ ๙๙๕๘ ๐๙๙๔
๘. พระครูนิปุณวรานุกิจ ส้มเสี้ยว จต.บ้านแดน
๙. พระครูนิวิฐอาจารวัตร สังขวิจิตร จต.ตาสัง ๐๘ ๖๒๑๐ ๘๘๕๐
๑๐. เจ้าอธิการมงคล โกวิโท วิมลประชาราษฏร์ จต.อ่างทอง ๐๘ ๑๐๓๗ ๗๑๘๒
๑๑. พระครูนิภาธรรมสุทธิ์ หนองตางู จต.หนองตางู ๐๘ ๑๔๖๑ ๖๕๘๕
๑๒. พระครูนิรันตร์สีลาจาร หนองกรด จต.หนองกรด เขต ๑ ๐ ๕๖๒๘ ๘๑๘๙
๑๓. พระครูนิภาธรรมวิจิตร คลองธรรม จต.หนองกรด เขต ๒ ๐๘ ๙๒๗๒ ๕๓๒๒
๑๔. พระครูนิภาธรรมาภิรม วงฆ้อง จต.ด่านช้าง เขต ๑ ๐๘ ๙๕๖๓ ๓๙๑๕
๑๕. พระครูนิมิตอาจารคุณ คลองวิไล จต.ด่านช้าง เขต ๒ ๐๘ ๑๐๔๖ ๔๓๔๙
๑๖. พระครูนิปุณวรานุกิจ ส้มเสี้ยว เลข.จอ.บรรพตพิสัย ๐๕๖ ๒๗๙ ๐๒๕

ทำเนียบเจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย

๑. พระครูปรรพโตปมญาณ (เผือก ปมญาณโต) วัดหัวดงเหนือ
๒. พระครูนิรุติธรรมธร (น้อย ธมฺมโชโต) พ.ศ. ๒๔๕๑
๓. พระครูนิปุณธรรมาภรณ์ (สังวาลย์ ปญฺญาปโชโต) วัดส้มเสี้ยว พ.ศ.๒๔๘๒
๔. พระครูนิรุติธรรมธร (เฉย ปุญฺญสมฺปนฺโน) วัดมงคลสถิตย์ พ.ศ.๒๔๘๒
๕. พระครูนิยุตธรรมศาสน์ (แกร ฐาปโน ป.ธ.๕) วัดส้มเสี้ยว พ.ศ. ๒๔๙๘
๖. พระครูนิยุตธรรมวิถี (แบน ยุตฺตธมฺโม) วัดส้มเสี้ยว พ.ศ.๒๕๒๘
๗. พระครูนิยุตธรรมศาสน์ (เวา จิตฺตคุตฺโต) วัดส้มเสี้ยว พ.ศ.๒๕๔๘

ที่ ชื่อวัด ชื่อเจ้าอาวาส โทรศัพท์

1 กล่ำหูกวาง พระอธิการหนึ่ง  จนฺทาโภ 
2 เขากองทอง พระครูนิเทศสิริธรรม 
3 เขาหน่อ พระอธิการไพโรจน์ 081-9629794
4 เขาห้วยลุง พระครูวินัยนกเล็ก 087-1971078
5 คลองขวัญ พระสมุห์สุวรรณ 081-0401000
6 คลองจินดา พระครูนิภาธรรมวิสุทธิ์ 
7 คลองธรรม พระครูนิภาธรรมวิจิตร 
8 คลองมงคล พระปรเมศวร์ 
9 คลองวิไล พระครูนิมิตอาจารคุณ 
10 คลองสองหน่อ พระครูนิวาตวรธรรม 087-8410416
11 โคกกว้าง พระครูนิวาสบุญญากร 089-8562700
12 จิกลาด พระอธิการแทน 089-5633707
13 เจริญผล พระครูนิพัทธ์นวกิจ 089-8396977
14 ดงคู้ พระอธิการต่อสกุล ธมฺมวํโส 
15 ดงป่าจันทร์ พระอธิการสุนทร 
16 ดงแม่ศรีเมือง พระครูนิรุติธรรมสาร 081-0419710
17 ด่านช้าง พระอธิการธรรมนูญ 086-2148128
18 ตาสังใต้ พระครูนิธานภัทรธรรม 
19 ท่างิ้ว พระครูนิมิตสมถคุณ 056 -279110
20 ท่าจันทร์ พระอธิการบุญส่ง 056-206094
21 ท่าแรต พระอธิการเดช 086-2164333
22 ทุ่งแคแดง พระอธิการวันดี 
23 ทุ่งท่าเสา พระครูนิพันธ์จันโทภาส 
24 ทุ่งสนามชัย พระอธิการส่วน 
25 เทพสถาพร พระครูสถาพรศีลคุณ 086-5911862
26 ธรรมจริยาวาส พระครูนิภาสิริคุณ 
27 ธรรมโชติการาม พระมานพ 
28 ธรรมรักขิตาราม พระครูนิภาสิริคุณ 081-3799381
29 นาหุบ พระสมุห์สุวรรณ 089-9824492
30 เนินทราย พระสำราญ 087-2065454
31 บางแก้ว พระอธิการประกาศ กนฺตธมฺโม 085-6285046
32 บ้านคลอง พระครูใบฎีกาทองเติม เตชวโร 081-9732656
33 บ้านแดน พระครูนิพัทธ์สารธรรม 0-5620-6093
34 บ้านไผ่ พระอธิการลำใย 
35 บ้านวัง พระครูนิวิฐอาจารวัตร 089-0273772
36 บึงปลาทู พระครูนิยมผดุงศาสน์ 081-2814146
37 โบราณธรรมิกาวาส พระครูนิทานธรรมวิจิตร 056-285212
38 โบสถ์สามัคคีธรรม พระครูนิโรธวรคุณ 086-0642724
39 ประสาทวิถี พระครูนิทานธรรมวิจิตร 056-287075
40 พลังไพร พระครูนิคมธรรมขันธ์  086-6289345
41 มงคลรัตนาราม พระครูไพศาลธรรมกิจ 056-279199
42 มงคลสถิตย์ พระครูนิติธรรมรัต 
43 มาบมะขาม พระอธิการชลิต ปญญาวชิโร 086-2071242
44 วงฆ้อง พระครูนิภาธรรมาภิรม 
45 วงษ์มณีศรัทธา พระอธิการวชิระ 086-2089595
46 วังกระชอน พระอธิการสวัสดิ์ 056-803302
47 วังพระหิน พระครูนิสิตพุทธิสาร 
48 วิมลประชาราษฏร์ พระอธิการมงคล 081-2812483
49 วิวิตตาราม พระอธิการประสิทธิ์  กิตตสีโล 089-2705034
50 เวฬุวัน พระอธิการประยูร 
51 ศรัทธาราม พระแม้น ฐิตธมฺโม 
52 ศรีนิคมรัตนาราม พระอิการสุวิทย์ 089-9073804
53 ส้มเสี้ยว พระครูนิยุตธรรมศาสน์ 089-9824492
54 สองพี่น้อง พระอธิการจำเนียร 
55 สังขวิจิตร พระครูนิวิฐอาจารวัตร 086-2108850
56 สังขสุทธาวาส พระอธิการคำรณ 081-4043772
57 สี่แพ่ง พระอธิการอุดร 
58 หนองกรด พระครูนิรันตร์สีลาจาร 056-288198
59 หนองตางู พระครูนิภาธรรมวิสุทธิ์ 086-2055531
60 หนองปรือ พระอธิการสมศักดิ์ สมสกฺโก 086-2141478
61 หนองปลาไหล พระสุจริต 
62 หนองพลับ พระอธิการสมบัติ 086-2031571
63 หนองมะขาม พระครูนิวุตถธรรมสาร 081-9714700
64 หนองละมาน พระอธิการวันชัย วิชฺชาธโร 
65 หูกวาง พระครูนิทานโพธิวัฒน์ 056-384525
66 ใหม่หนองกรด พระอธิการคงเดช 
67 อ่างทอง พระอธิการมงคล 081-0377128
68 บึงราษฏร์ พระอธิการสุวิทย์ 
69 เนินสะเดาหวาน พระอธิการวิมล 086-2174670
70 บ้านหนองเสือ พระอธิการกลอย 
71 เนินโพธิ์ พระณัฐปดัลศิลต์ 
72 หนองคล้า

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2015 เวลา 15:03)