คณะสงฆ์อำเภอแม่เปิน

ทำเนียบพระสังฆาธิการ

คณะสงฆ์อำเภอแม่เปิน


พระครูสิริคีรีรักษ์
เจ้าคณะอำเภอแม่เปิน
วัดจอมคีรีนาคพรต ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทร. ๐ ๕๖๒๖ ๖๖๑๕ , ๐๘๑ ๘๘๗๓๖๕๒

ลำดับที่ รายนาม วัด ตำแหน่ง โทรศัพท์
๑. พระครูสิริคีรีรักษ์ จอมคีรีนาคพรต เจ้าคณะอำเภอแม่เปิน ๐ ๕๖๒๕ ๖๖๑๕
๒. พระมหาจรรยา จนฺทสาโร จอมคีรีนาคพรต เลข.จอ.แม่เปิน ๐๘๒ ๓๙๗๕๔๙๔


สำนักงานเจ้าคณะอำเภอแม่เปิน

วัดจอมคีรีนาคพรต ต.นครสวรรค์สวรรค์ออก  อ.เมืองนครสวรรค์  จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทร. ๐ ๕๖๒๕ ๖๖๑๕

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2015 เวลา 15:16)