โครงการออกโฉนดที่ดินเพื่อการศาสนา ส่งเสริมสถาบันหลักของชาติ

e-Office ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการคณะสงฆ์

           นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผอ.พศจ.นครสวรรค์ เปิดเผยว่า สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ จะจัดทำ"โครงการออกโฉนดที่ดินเพื่อการศาสนา ส่งเสริมสถาบันหลักของชาติ" เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยดำเนินการออกโฉนดที่ดิน สำหรับที่ดินที่ใช้ประโยชน์เป็นที่ตัึ้งศาสนสถานในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันทีี่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

           ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ จึงขอความอนุเคราะห์จากเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ สำรวจรายชื่อวัดในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ที่ยังไม่มีโฉนดที่ดิน และประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว พร้อมสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประักอบการพิจารณาดำเนินการ ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน  ๒๕๕๔ หรือทางโทรสาร หมายเลข ๐๕๖-๘๐๓๕๙๗ 

          เอกสารที่เกี่ยวข้องโครงการออกโฉนดที่ดินวัดและที่ธรณีสงฆ์

           ๑.สำเนาหลักฐานที่เอกสารสิทธิ์ที่ดินที่มีอยู่
           ๒.ประวัติวัด
           ๓.สำเนาประกาศตั้งวัด
           ๔.สำเนาวิสุงคามสีมา
           ๕.สำเนาหนังสือสุทธิเจ้าอาวาส

>>หนังสือ พศจ.นว  ที่ นว ๐๐๓๐/๕๐๒

>>ทะเบียนเอกสารสิทธิ์ที่ดินวัดจังหวัดนครสวรรค์.xls 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 09:32)