ผู้อำนวยการ

เกี่ยวกับสำนักพุทธ

ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์นายสมเกียรติ เกิดอินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
(Director of nakhonsawan Provincial Buddhism Office)

โทรศัพท์ 056-803595-6 โทรสาร 056-803597ประวัติส่วนตัว

เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๐๓

ภูมิลำเนา

เกิดบ้านดักคะนน ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (เอกภาษาอังกฤษ)สถาบันราชภัฏนครสวรรค์

- สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง(นบส.1)รุ่นที่ 89 ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 7 พฤษภาคม 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)

ประวัติการรับราชการ..

พ.ศ. ๒๕๒๓ ครูโรงเรียนวัดบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ.๒๕๒๙

ครูโรงเรียนบ้านหนองแค อ.เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

พ.ศ.๒๕๓๕

นักวิชาการศึกษา สนง.ศึกษาธิการอำเภอวัดสิงห์

พ.ศ.๒๕๓๖

นักวิชาการศึกษา สนง.ศึกษาธิการอำเภอมโนรมย์

พ.ศ.๒๕๓๗

ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

พ.ศ.๒๕๓๘

ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

พ.ศ.๒๕๔๐

ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

พ.ศ.๒๕๔๑

ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

พ.ศ.๒๕๔๕

ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี

พ.ศ.๒๕๔๖

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๓

พ.ศ.๒๕๔๗

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี

พ.ศ.๒๕๕๖

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท

(คำสั่งเลขที่ ๑๐๔๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ลงนามโดย

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

พ.ศ.๒๕๕๗

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก

(คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๑๒๕๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ลงนามโดยนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

พ.ศ.๒๕๕๘

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี

(คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๓๕๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘

ลงนามโดยนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

พ.ศ.๒๕๕๘

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ลงนามคำสั่งฯเลื่อนข้าราชการ ที่ ๑๐๓๖/๒๕๕๘

ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เลขที่ตำแหน่ง ๔๔๑

พ.ศ.๒๕๕๙

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ลงนามคำสั่งย้ายข้าราชการ คำสั่งที่ ๙๔๘/๒๕๕๙

ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตำแหน่งเลขที่ ๕๐๔

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2019 เวลา 10:41)