ทำเนียบผู้อำนวยการ พศ.จ.นครสวรรค์

เกี่ยวกับสำนักพุทธ

ทำเนียบ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

๑. นายละม่อม  ไชยโย         พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๓

๒. นายอินทพร จั่นเอี่ยม       พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔

๓. นายสุวัฒน์ แจ้งจิต           พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙

๔. นายสมเกียรติ เกิดอินทร์  พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2019 เวลา 11:38)