วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

เกี่ยวกับสำนักพุทธ

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นสนองงานคณะสงฆ์และงานพระพุทธศาสนาอย่างมีคุณภาพ สร้างชุมชนเข้มแข็งด้วย
หลักพุทธธรรม และมีพุทธอุทยานเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด

พันธกิจ
1.พัฒนาคุณภาพการให้บริการการสนองงานคณะสงฆ์และงานพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ
2.นำหลักพุทธธรรมมาเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
3.พัฒนาพุทธอุทยานให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์
1.พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ มีความรู้ ความสามารถและมีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชนและสนองงานคณะสงฆ์อย่างมืออาชีพ
2.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
3.ส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์
4.ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน
5.ส่งเสริมการอบรมและการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาแก่เยาวชนและประชาชน
6.พัฒนาพุทธอุทยานให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด