ทำเนียบบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

เกี่ยวกับสำนักพุทธ

 

 

นายสมเกียรติ เกิดอินทร์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

 

 

 

นายณัฐกิตติ์ เขียวน้อยรัชตะ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนา

และกิจการพิเศษ

นายวันเฉลิม ฮกชุน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 
วุฒิการศึกษา ศศ.ม
.

นางสายฝน วะรินทร์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.

 

นางสุพิณญา โสภา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายวิทวัส แจ้งจิต

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายพีรพงษ์ ตลับทอง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติกา

 

นายวิสุทธินันท์ นิลพัฒน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติกา

นายวรวิชญ์ เนื้อไม้
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นายวโรดม ตรีรัตนฐากูร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวศิวพร สนนิ่ม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวสุภาวดี สีลิพิน

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติรัตน์ ทองเที่ยงธิติวุฒิ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

ว่าง


 

 


นายสุขจิต มาสุวรรณ

พนักงานขับรถ

นายภาณุพงศ์ เพ็งสมญา

พนักงานขับรถ

นางสาวชยุตรา กรมบัว

แม่บ้าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ Nakhonsawan Provincial Office of Buddhism
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น ๕ ถนนสวรรค์วิถี  ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทรศัพท์  ๐ ๕๖๘๐ ๓๕๙๕, ๐ ๕๖๘๐ ๓๕๙๖ โทรสาร ๐ ๕๖๘๐ ๓๕๙๗
E-mail Address : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2019 เวลา 15:46)