ทำเนียบบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

เกี่ยวกับสำนักพุทธ

 

 

นายสมเกียรติ เกิดอินทร์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

 


นางจรรยา รัตนเลขา

นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

(ผู้อำนวยการกลุ่ม)

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนา

และกิจการพิเศษ

นายมาโนช เลาธนไพบูลย์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.บ.

(ผู้อำนวยการกลุ่ม)

 

นายพีรพงษ์ ตลับทอง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติกา

นางสายฝน วะรินทร์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.

 

นายวิสุทธินันท์ นิลพัฒน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นายวันเฉลิม ฮกชุน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 
วุฒิการศึกษา ศศ.ม.

นายศิริพงษ์ ทับสิน
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 

นายวโรดม ตรีรัตนฐากูร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

ว่าง

นายวรวิชญ์ เนื้อไม้
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวศิวพร สนนิ่ม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

ว่าง

ว่าง


 

 นายสุขจิต มาสุวรรณ

พนักงานขับรถ

นายภาณุพงศ์ เพ็งสมญา

พนักงานขับรถ

รัตนาภรณ์ ทองเพ็ชร

แม่บ้าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ Nakhonsawan Provincial Office of Buddhism
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น ๕ ถนนสวรรค์วิถี  ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทรศัพท์  ๐ ๕๖๘๐ ๓๕๙๕, ๐ ๕๖๘๐ ๓๕๙๖ โทรสาร ๐ ๕๖๘๐ ๓๕๙๗
E-mail Address : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2019 เวลา 09:01)