คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ณ วัดหนองกระดูกเนื้อ จังหวัดนครสวรรค์

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เป็นประธานการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล5” ณ บ้านหนองกระดูกเนื้อ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอลาดยาว ส่วนราชการ และประชาชน ถวายการต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ หนเหนือ

การนี้ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ถวายรายงานการดำเนินการและความก้าวหน้าโครงการฯ นายสมบัติ บุญช่วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านหนองกระดูกเนื้อ ถวายรายงานนำเสนอประวัติความเป็นมาบ้านหนองกระดูกเนื้อ และนำชมวีดีทัศน์ผลการดำเนินงานโครงการฯ

จากนั้น พระพรหมเสนาบดี และคณะกรรมการ ได้ขึ้นรถรางเยี่ยมชมผลงานของชุมชน ร่วมปลูกต้นไม้ และเยี่ยมชมนาพ่อบ้านหนองกระดูกเนื้อ เสร็จแล้วจึงเดินทางกลับ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 31,883