คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนเหนือ โดย พระเทพรัตนนายก ประธานกรรมการฯ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5) จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🌺วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.

🪷คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนเหนือ โดย พระเทพรัตนนายก ประธานกรรมการฯ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5) จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🍁เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานฯ ของบ้านหัวถนนกลาง หมู่ที่ 6 โดยมี พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ฝ่ายมหานิกาย พระครูวิจิตรธรรมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ฝ่ายธรรมยุต เจ้าคณะอำเภอทั้ง 2 นิกาย รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาส

🌼พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นำโดย นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรร นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่าย ฯลฯ ร่วมถวายการต้อนรับคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้

📍ณ วัดหัวถนนกลาง หมู่ที่ 6 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมถวายการต้อนรับ และดำเนินห้วงพิธีการจนแล้วเสร็จ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 100,720