วัดแสงธรรมสุทธาราม

วัดแสงธรรมสุทธาราม ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๘ วัดแสงธรรมสุทธารามชาวบ้านนิยมเรียกว่า“ วัดแสงธรรม "การสร้างวัดได้ริเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาพ.ศ. ๒๕๒๑ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๑ งาน ๔๗ ตารางวา

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

ที่อยู่ ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์ ๐ ๕๖๒๘ ๒๒๒๗


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 369,144