สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ 1 วัดคีรีวงศ์

 

วัดคีรีวงศ์ ตั้งอยู่บนเขาดาวดึงส์ จ.นครสวรรค์ สร้างสมัยปลายกรุงสุโขทัย เดิมเป็นวัดร้างกลางป่าเขา มีพระธุดงค์แสวงบุญมาพบเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ ภายในบริเวณวัดประกอบด้วย อุโบสถ สมเด็จพระพุทธโคดมจำลอง ศาลาพุทธานุภาพ วิหารหลวงพ่อโต และพระจุฬามณีเจดีย์ ซึ่งสร้างในสมัย

 พ.ศ. ๒๕๔๔ มหาเถรสมาคม มีมติให้วัดคีรีวงศ์ เป็นที่ตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ ๑ เพื่อเป็นที่อบรมการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน ตามแนวมหาสติปัฏฐาน ๔ โดยมีพระราชพรหมาจารย์ (บุญรอด ป.ธ.๕) รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นเจ้าอาวาส และเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรม ซึ่งท่านมีหลักง่าย คือ

 "รักษาจิตไว้ให้ดี  ทำหน้าที่ให้ถูกต้อง
 มีสติอย่าได้พร่อง  ความเศร้าหมองจะหมดไป"
 ปัจจุบัน วัดคีรีวงศ์ เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ จ.นครสวรรค์ มีพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา จังหวัดนครสวรรค์ ๑๔๓ รูป ดำเนินการจัดกิจกรรม การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น การแสดงธรรม การจัดบวชศีลจารินี  การสอนศีลธรรมในโรงเรียน การเป็นวิทยากรให้การอบรมศีลธรรม และจริยธรรม แก่เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยจัดประชุม ประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน วันที่ ๑-๓ ธันวาคม ของทุกปี

 พระราชพรหมาจารย์ บอกว่า กิจกรรมการเผยแผ่ศาสนธรรมของสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ได้จัดอบรมปีละ ๓ ครั้ง ครั้งแรกวันที่ ๒๔-๓๐ มีนาคม ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ สิงหาคม และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒-๖ ธันวาคม โดยแต่ละครั้งมีผู้มาบวชตั้งแต่ ๕๐๐-๑,๕๐๐ คน ขณะนี้อบรมไปแล้ว ๘๐ ครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่ ปี ๒๕๑๕ จนถึงปัจจุบัน

 นอกจากนี้แล้ว ยังเปิดเป็นศูนย์อบรมจริยธรรม คุณธรรม นักเรียน นักศึกษา โดยเปิดมาตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๓๘ ถึงปัจจุบัน ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมจริยธรรม คุณธรรม นักเรียน นักศึกษา ณ วัดคีรีวงศ์ ได้มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น ๓๕ รุ่น ประมาณ ๑๒,๕๐๐ คน

 ศูนย์ฝึกอบรมพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของกรมการศาสนา วัดคีรีวงศ์ ร่วมกับกรมการศาสนา จัดอบรมพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ อบรมพระภิกษุที่ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดต่าง ๆ รุ่นละ ๑๐๐ รูป อบรมไปแล้ว ๔๒ รุ่น รุ่นละ ๑๕ วัน ตั้งแต่พ.ศ.๒๕๓๑-๒๕๔๒ โดยมีกิจกรรมดังนี้ คือ ฝึกทักษะการพูด และถวายความรู้โดยการบรรยายเรื่องเกี่ยวกับการเป็นพระนักเผยแผ่ที่ดี

 ศูนย์ฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ของกรมการศาสนา วัดคีรีวงศ์ ร่วมกับกรมการศาสนา จัดอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ ถึง พ.ศ.๒๕๔๒ อบรมพระภิกษุที่ได้รับการคัดเลือกจาก จังหวัดต่างๆ รุ่นละ ๑๐๐ รูป อบรมไปแล้ว ๑๖ รุ่น รุ่นละ ๑๕ วัน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๔๒ โดยมีกิจกรรมดังนี้ คือ ฝึกปฏิบัติ ถวายความรู้โดยการบรรยายเรื่องวิปัสสนาภูมิ ๖ และมหาสติปัฏฐาน ๔ แด่พระวิปัสสนาจารย์ และแก้อารมณ์กรรมฐาน

 พุทธศาสนิกชนสนใจร่วมปฏิบัติธรรมสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระราชพรหมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์ โทร.๐-๕๖๒๒-๖๑๙๙, ๐๘-๙๘๕๙-๑๕๑๑ หรือ www.kiriwong.net 

การบวชศีลจารินี
 การบวชศีลจารินี คือบวชด้วยการนุ่งขาว ใส่ขาว รักษาศีล ๘ รับประทานอาหารมังสวิรัติ เพื่ออบรมธรรมะ และเจริญภาวนา สร้างบุญบารมี ท่านจะบวช ๗ วัน ๕ วัน ๓ วัน ก็ได้ ทางวัดบริการอาหาร ที่พัก และให้การอบรมตลอดเวลา ผู้บวชบำรุงวัดตามศรัทธา เตรียมตัวก่อนบวช ชุดขาว ๒  ชุด หนังสือทำวัตร (วัดมีจำหน่าย) ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 ๑.เพื่อส่งเสริมให้สตรีได้บำเพ็ญเนกขัมมบารมี คือ การออกบวชเพื่ออบรมธรรมะเจริญภาวนา
 ๒.เพื่อให้สตรีได้มีโอกาสฝึกอบรมจิตใจให้มีความสงบสุข

 ๓.เพื่อให้สตรีได้เข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จักได้นำไปปฏิบัติและอบรมลูกหลาน หรือ เผยแผ่แก่ผู้อื่นต่อไป

 ๔.เพื่อให้สตรีที่ได้อบรมธรรมะแล้ว เป็นกำลังช่วยกันส่งเสริมทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่น คงตลอดไป

 ๕.เพื่อให้เกิดสติปัญญา มีความคิดเห็นที่ถูกต้อง ให้เกิดความรักความสามัคคีอันจะเป็นกำลังช่วยกัน รักษาชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้ดำรงอยู่ชั่วกาลนาน

 "รักษาจิตไว้ให้ดี ทำหน้าที่ให้ถูกต้อง มีสติอย่าได้พร่อง ความเศร้าหมองจะหมดไป"


image รูปภาพ
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม.pdf |

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 368,974