บรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น.

นายพรมรินทร์  ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ได้บรรยายให้ความรู์แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) ในเรื่องโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการภาครัฐ และบทบาทอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่เกี่ยวกับงานของอำเภอหรืองานฝ่ายปกครอง เพื่อให้การปฏิบัติราชการสามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และให้การบริหารงานแบบบูรณาการของจังหวัดบรรลุผลการดำเนินการของจังหวัด ซึ่งมีภารกิจบูรณาการร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง  ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์.


image รูปภาพ
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 368,974