วัดตากฟ้า (พระอารามหลวง)

 

วัดตากฟ้า แต่เดิมนั้นได้ตั้งเป็นเพียงที่พักสงฆ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยสมัยนั้นยังสังกัดอยู่กับคณะสงฆ์อำเภอตาคลี ต่อมาได้อาศัยศรัทธาจากชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่้มีอาชีพกสิกรรม เพาะปลูกพืชไร่ ได้ร่วมใจกันสร้างเสนาสนะ และศาลาเพื่อเอาไว้บำเพ็ญกุศล ในพระพุทธศาสนา อีกประการหนึ่งบริเวณตลาดตากฟ้านั้นก็ยังไม่มีวัด เป็นที่ประกอบศาสนกิจ   
           ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองตากฟ้า คือ นายบรรลือ รัตนมงคล ได้เป็นผู้ดำเนินการเรื่องสถานที่ก่อสร้างวัด เพราะที่ดินบริเวณวัดนั้นเป็นที่ของนิคมสร้างตนเอง พร้อมกันนั้นก็ได้อาศัยผู้ใหญ่สมจิตร์ พิมพาภรณ์ , นายสิงห์ สมศรี พร้อมด้วยชาวบ้านตากฟ้าเป็นผู้ดำิเนินการสร้างวัด 

            ทางด้านฝ่ายคณะสงฆ์นั้น ก็ได้รับการสนับสนุนจาก หลวงพ่อ พระครูนิพัทธ์ศีลคุณ (ทอง) อดีตเจ้าคณะอำเภอตาคลี และหลวงพ่อ พระครูนิยมธรรมภาณ (บก) เจ้าคณะตำบลในขณะนั้น ได้ช่วยส่งพระมาเป็นผู้ปกครองสำนักสงฆ์ โดยลำดับ และเพื่อเป็นเกียรติที่พระครูนิยมธรรมภาณ ได้ให้ความอุปถัมภ์แก่สำนักสงฆ์ชาวบ้านทั่วไปจึงเรียกกันว่า "วัดตากฟ้านิยมธรรม" โดยเอาชื่อท้ายของราชทินนามมาต่อสร้อย และในปี พ.ศ.๒๕๐๔ คณะกรรมการวัดตากฟ้าก็ดำเนินการทำเรื่องขอตั้งเป็นวัด  
            พ.ศ.๒๕๐๒ หลวงพ่อขุนทอง อริญฺชโย (เคืองสาร) ซึ่งเป็นสัทธิวิหาริกของ พระครูนิยุตธรรมประวิทย์ (หลวงพ่อฮวด วัดหัวถนนใต้) ได้ย้ายมาอยู่และได้ดูแลสำนักสงฆ์วัดตากฟ้า จนถึง พ.ศ.๒๕๐๗ จึงได้ไปอยู่ที่ วัดหนองหลวงตามเดิม  
            พ.ศ. ๒๕๐๘ พระอาจารย์บุญส่ง ซึ่งเป็นผู้ดูแลสำนักสงฆ์วัดตากฟ้านิยมธรรม เป็นรูปสุดท้าย ก็ได้ลากลับไปจำพรรษาอยู่ ณ วัดสว่างวงษ์ อำเภอตาคลี ตามเดิม  
            พ.ศ. ๒๕๐๘ คณะกรรมการวัด จึงได้ไปขอพระภิกษุ ที่จะมาเป็นผู้นำจากหลวงพ่อพระครูนิสัยจริยคุณ (โอด) ที่วัดจันเสน อำเภอตาคลี เพื่อมาดูแลสำนักสงฆ์ต่อไป ขณะนั้นพระสุรินทร์ จนฺทโชโต เฉลิมพันธ์ (ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานสมณศักดิ์ให้เป็น พระครูนภเขตคณารักษ์) กำลังมาลาหลวงพ่อ พระครูนิสัยจริยคุณ เพื่อจะไปจำพรรษา ณ วัดปากน้ำ จังหวัดระนอง หลวงพ่อพระครูนิสัยจริยคุณ จึงได้ขอให้ท่านมาจำพรรษา อยู่ที่สำนักสงฆ์วัดตากฟ้านิยมธรรม เพื่อเป็นผู้นำในการดูแลรักษา และได้ส่งหลวงพ่อพริ้งมาด้วย เพื่อที่จะได้มาสอนในด้านวิปัสสนากัมมัฏฐาน  
            พ.ศ. ๒๕๑๐ กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการและด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม จึงประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนามีนามว่า "วัดตากฟ้า" เมื่อวันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ และได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๘๔ ตอนที่ ๗๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐  
            ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ปีเดียวกันนั้น วัดตากฟ้าได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๐ โดยมีเขตวิสุงคามกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร รวมอุปจารของวัดคิดเป็นเนื้อที่ ๘๐๐ ตารางวา และได้ดำเนินการผูกดพัทธสีมา ในปี พ.ศ.๒๕๑๒  
           พ.ศ. ๒๕๔๙ ในมหามงคลวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะวัดตากฟ้า ขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,861