นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ ประชุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ณ วัดหนองกระดูกเนื้อ จังหวัดนครสวรรค์ การนิเทศ ติดตาม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำนักศาสนศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม ของจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2564 อุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์พระอารามหลวงและเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2564

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image

 

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 31,860