ประชุม นิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวด บ้านเมืองน่าอยู่จังหวัดนครสวรรค์ ระวังชี้แนวเขต วัดหางน้ำหนองแขม อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ การดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ณ บ้านในคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image

 

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 41,852