สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ตรวจสอบพื้นที่วัดและที่พักสงฆ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ 🌏 ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน การนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาทรงอธิษฐานอนุโมทนา พระราชทาน ณ อุโบสถวัดศรีอุทุมพร ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินโครงการประชุมนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดนครสวรรค์ เป็นวันสุดท้าย

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image

 

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 110,867