ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงาน

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ 

 

นางจรรยา รัตนเลขา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

 

 

นายมาโนช เลาธนไพบูลย์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการฯ
 
นางสายฝน วะรินทร์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการคณะสงฆ์ฯ

 

นายวิทวัส แจ้งจิต
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสุพิณญา โสภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายพีรพงษ์  ตลับทอง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายณัฐพล วงศ์อ้าย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายวิสุทธินันท์ นิลพัฒน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สายรุ้ง ทองเที่ยง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวศิวพร สนนิ่ม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

ว่าง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง วิภารัตน์ ทองเที่ยง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวสุภาวดี สีิลิพิน
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

   ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 

 

 
นายภานุพงศ์ เพ็งสมญา
พนักงานขับรถยนต์
นายจักรเพชร อุปการ์
พนักงานขับรถยนตร์
นางสาวทศพร  เยาวพิน
พนักงานทำความสะอาด
 


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,935