ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงาน

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ 

 

ว่าง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

 

 

นายณัฐกิตติ์ เขียวน้อยรัชตะ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการฯ
 
นางสายฝน วะรินทร์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการคณะสงฆ์ฯ

 

นายวิทวัส แจ้งจิต
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสุพิณญา โสภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายพีรพงษ์  ตลับทอง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายวโรดม ตรีรัตนฐากูร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายวิสุทธินันท์ นิลพัฒน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายวรวิญ์ เนื้อไม้
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวศิวพร สนนิ่ม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

ว่าง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง วิภารัตน์ ทองเที่ยง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวสุภาวดี สีิลิพิน
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

   ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 

 

   
นายภานุพงศ์ เพ็งสมญา
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวทศพร  เยาวพิน
พนักงานทำความสะอาด
   


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 11195