ผู้บริหาร และบุคลากร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นางจรรยา  รัตนเลขา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

 

 

นายมาโนช  เลาธนไพบูลย์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยกลุ่มอำนวยการฯ
 
นางสายฝน  วะรินทร์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ

 

นายวิสุทธินันท์  นิลพัฒน์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวสุภาวดี  สีลิพิน
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายวิทวัส  แจ้งจิต
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายพีรพงษ์  ตลับทอง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
ว่าที่ ร้อยตรีหญิง สายรุ้ง ทองเที่ยง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวจิรัฎฐ์  วิโรจน์ธรรมธร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวศิวพร  สนนิ่ม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
ว่าที่ ร้อยตรีหญิง วิภารัตน์ ทองเที่ยง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

นางสุพิณญา  โสภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวมยุรา  รัตนบัวพา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวทิพวรรณ์ เพิ่มพูล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 
       
  นางสาวมยุรา  รัตนบัวพา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

นายภานุพงศ์  เพ็งสมญา
พนักงานขับรถยนต์
นายจักรเพชร  อุปการ์
พนักงานขับรถบรรทุก
นางสาวเพชรปวีณ์ รักพิชญ์ชวัล
พนักงานทำความสะอาด
นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวมยุรา  รัตนบัวพา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวมยุรา  รัตนบัวพา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 110,948