คู่มือการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf คู่มือการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา |
pdf แบบ ศถ.7.PDF |
pdf หนังสือรับรองรายนามพระภิกษุพำนักอยู่ประจำ.pdf |
docx แบบตรวจสอบทบทวนเอกสารประกอบการรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (สำหรับวัด).docx |

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 369,042