คู่มือแบบสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่ายวัด

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 18.2558 การจัดทำรายงานการเงินของวัด (บัญชีรายรับ-รายจ่าย) |
pdf ตัวอย่างแบบสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่าย |
xlsx แบบฟอร์มสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2567 |

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 369,042